What Remains

van
04.09.2016
t/m
22.01.2017

What Remains

English

arrow-large Created with Sketch.

What Remains - Between beauty and decay

Throughout the centuries, the friction between beauty and decay has been represented and sublimated in art. Various genres like the vanitas still lifes, the ‘guilty’ landscape and the portrait derive their attraction from the spectators’ experience of beauty. Commissioned by CODA director Carin Reinders, guest curator Wim van der Beek selected works from 15 artists to make a stimulating and varied exhibition that visualises various aspect of decay.

The aesthetics of waste material versus the limits of consumer society, the hopeful prospect of new chances or extension of life, the issue of homelessness; it is all inextricably linked to the way we in our modern society deal with anything that is old and worn or has become marginalised. Today’s society struggles with all kinds of processes that are linked to the finite nature of life and the period of decline that precedes it. Visual artists hold up a mirror to society by offering different perspectives. They show that there is beauty to be found in decay or they magnify the decline so as to make the confrontation painful and harsh. The process of growing awareness involves a broad spectrum of emotions: resignation, anger, fear, doubt, melancholy, nostalgia and the struggle with the idea of transience.

Art and decay: a paradox

What Remains shows different aspects of decay. Physical, mental, moral, material, social, natural and architectural decay, aging and old age, waste and recycling, natural decomposition processes, discarded objects and obsolete meanings and techniques are all addressed in this exhibition. The exhibition in CODA Museum also shows that visual art that sublimates and immortalises decay goes further than the decay itself. There is a strange paradox here: art that has decay as its subject can acquire permanent significance and so escape the grasp of the decline that forms the basis of the artwork. And those who look beyond decay can also find beauty and peace. Still, visitors of What Remains will not be able to avoid the dilemmas surrounding decay and the finite nature of life. The knowledge that decay can offer soothing beauty does offer a hopeful perspective, however.

Participating artists

Chris Jordan (VS) , Jeshoshua Rozenman (D/NL), Jan Banning (NL), Frans Beerens (NL), Martine Feipel & Jean Bechameil (L), Hugo Tieleman (NL), Nicolas Dings (NL), Ken’ichiro Taniguchi (JP), Andreas Hetfeld (D), Yves Marchand & Romain Meffre (F), Hans Op de Beeck (B), Sébastien van Malleghem (B), Jan Eric Visser (NL), Ivo Kamphuis (NL)

Tussen schoonheid en verval

De frictie tussen schoonheid en verval is door de eeuwen heen steeds weer in de kunst verbeeld. Uiteenlopende genres zoals het vanitasstilleven, het ‘schuldige’ landschap en het portret ontlenen hun aantrekkingskracht aan de ervaring van schoonheid in verval. Gastcurator Wim van der Beek maakte met het werk van 15 kunstenaars in opdracht van CODA directeur Carin Reinders een prikkelende en gevarieerde tentoonstelling die uiteenlopen aspecten van verval zichtbaar maakt.

De esthetiek van afval versus de grenzen van de consumptiemaatschappij, het hoopgevende zicht op nieuwe kansen of levensverlenging, de daklozenproblematiek; het is allemaal onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we in de huidige samenleving omgaan met dat wat oud en versleten is of in de marge van de samenleving terechtgekomen is. De moderne samenleving worstelt met allerlei processen die samenhangen met de eindigheid van het leven en de periode van verval die daar aan voorafgaat. Beeldende kunstenaars confronteren de samenleving door andere perspectieven aan te reiken. Zij laten zien dat in verval ook schoonheid kan schuilen of ze vergroten het verval zo uit dat de confrontatie schrijnend en hard is. Een breed spectrum aan emoties wordt betrokken in het beeldvormingsproces: berusting, woede, angst, vertwijfeling, melancholie, weemoed en de worsteling met het besef van eindigheid.

De paradox van kunst en verval

What Remains maakt uiteenlopende aspecten van verval zichtbaar. Fysiek, mentaal, moreel, materieel, maatschappelijk, landschappelijk en architectonisch verval, veroudering en ouderdom, afval en hergebruik, natuurlijke afbraakprocessen, afgedankte voorwerpen en in de vergetelheid geraakte betekenissen en technieken komen in deze tentoonstelling aan de orde. De tentoonstelling in CODA Museum toont daarnaast dat beeldende kunst waarin vormen van verval gesublimeerd en vereeuwigd worden, verder gaat dan verval op zich. Hier doet zich namelijk een merkwaardige paradox voor: kunst waarin verval onderwerp is, kan eeuwigheidswaarde krijgen en ontworstelt zich daarmee aan de vergankelijkheid die de basis van het kunstwerk vormt. Wie bovendien verder kijkt dan het verval, kan schoonheid ontdekken en rust vinden. De bezoeker van What Remains kan echter niet om de dilemma’s heen die met verval en vergankelijkheid te maken hebben. Het besef dat er een rustgevende schoonheid kan uitgaan van verval biedt in elk geval een hoopgevend perspectief.

Deelnemende kunstenaars

Hugo Tieleman, Chris Jordan, Andreas Hetfeld, Ivo Kamphuis, Jan Eric Visser, Jehoshua Rozenman, Nicolas Dings, Jan Banning, Frans Beerens, Martine Feipel & Jean Bechameil, Yves Marchand & Romain Meffre, Ken'ichiro Taniguchi, Hans Op de Beeck, Sébastien van Malleghem.