Sjoerd Buisman: een overzicht

van
30.03.2013
tot
30.06.2013

Sjoerd Buisman: een overzicht

English

arrow-large Created with Sketch.

Sjoerd Buisman: a retrospective

How do trees that have been planted at an angle develop? How does a plant that is hung upside down grow? And how is nature perceived after it has been modified? Artist Sjoerd Buisman explores natural growth processes based on these kinds of questions. He observes, draws, and photographs the workings of nature and then interferes by, say, planting a young tree at an angle or tying a branch in a knot. After that he lets nature take its course again. In his more recent sculptures, nature manifests itself as something that is both more capricious and more vulnerable. CODA Museum presents a unique retrospective of his work from 30 March to 30 June 2013.

Growth sculptures

Nature and its laws and processes have always held a great fascination for Sjoerd Buisman (1948). At the end of the 1970s he developed his ‘natural’ sculptures, also known as ‘growth sculptures’.

Buisman went on several journeys, during which he looked for anomalies in the botanical world. This fieldwork resulted in a large collection of drawings, photos and texts that supports Buisman’s theory that nature can be manipulated but will eventually run its course and grow according to its own laws.

A good example of this is the Dennenwal (1985) in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Buisman had a long row of pine trees planted there at a 45 degree angle, and manipulated them so each tree had a strange bend. No matter how much he interferes with the normal run of things, nature always resumes its course. Leaves will always grow towards the light, for instance, no matter how they are manipulated.

Phyllotaxis

Around 1980, Phyllotaxis entered Sjoerd Buisman’s work. This botanical term refers to the arrangement of leaves around a stem. This development was prompted by a study trip to the Philippines he made in 1982. During the course of this journey, he developed a fascination with the spiral form in nature. With this he had found his form and theme. 

It was a fascination that lasted; all the more because for Buisman the spiral form symbolises life (force), development, and growth, as it does in many cultures. During this period Buisman used various materials – from polyester and papier-mâché to wood and iron – for his sculptures. However, regardless of the material he used, the theme of his work remained the arrangement of leaves around the stem of a plant (phyllotaxis). Buisman incorporated this motif in sculptures composed of curved segments; sometimes as compact as a flower, sometimes as elongated as his Toren van Babel

In his more recent work, Buisman focuses on eternity. Branches and twigs cast in bronze form an endless, angular rotation that refers to the ancient motif of the serpent biting its own tail. In other words, there is no beginning and no end, just the cyclical nature of the natural world. As such, the theme of the Ouroboros also refers to the round shape and the spiral in Buisman’s work.

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman attended the Academy of Visual Arts in Rotterdam and was then taught at Ateliers ’63 in Haarlem, a leading art academy at the time. Buisman still adds to his oeuvre, and his fascination with nature in general and the growth of plants and trees specifically has not abated. 

Or, as Buisman puts it himself: “Just like a traditional painter or sculptor explores the properties of paint and stone, I work with the possibilities of plants and explore their properties.”
Sjoerd Buisman lives and works in Amsterdam and Normandy alternately.

Sjoerd Buisman: een overzicht

Hoe ontwikkelen horizontaal ingeplante bomen zich? Hoe verloopt de groei van een plant die op z’n kop hangt? En hoe wordt de natuur eigenlijk waargenomen na een kunstmatige ingreep? Beeldend kunstenaar Sjoerd Buisman onderzoekt natuurlijke groeiprocessen met vragen als dezen. Hij observeert, tekent en fotografeert de werking van de natuur en grijpt vervolgens in door bijvoorbeeld een jonge boom horizontaal in te planten of een knoop te leggen in een tak. Daarna laat hij de natuur weer zijn gang gaan. In zijn recentere sculpturen openbaart de natuur zich grilliger en tegelijkertijd kwetsbaarder. CODA Museum presenteert van 30 maart tot en met 30 juni 2013 een bijzonder overzicht van zijn werk.

Groeiwerken

Sjoerd Buisman (1948) koestert een bijzondere fascinatie voor de natuur, natuurwetten en -processen. Aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkelde hij zijn ‘natuurlijke’ sculpturen; ook wel aangeduid als ‘groeisculpturen’. 

Tijdens een aantal reizen ging hij op zoek naar botanische vergroeiingen. Dit veldwerk resulteerde in een grote verzameling tekeningen, foto’s en teksten die Buisman’s stelling onderschrijven dat de natuur te beïnvloeden is, maar uiteindelijk altijd weer haar eigen gang zal gaan en ‘groeit’ naar eigen wetten.

Een voorbeeld is de Dennenwal (1985) in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Buisman liet hier een lange rij dennenbomen planten in een hoek van 45 graden en deed een ingreep waardoor een wonderlijke knik ontstond. Maar hoe hij ook manipuleert en inbreekt op de natuurlijke gang van zaken, uiteindelijk gaat de natuur toch zijn eigen gang. Bladeren blijven zich, ondanks ingrepen, bijvoorbeeld altijd naar het licht keren.

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman is opgeleid aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam en bezocht daarna Ateliers ’63 in Haarlem, destijds een toonaangevend kunstopleiding. Tegenwoordig bouwt Sjoerd Buisman nog steeds aan zijn oeuvre, waarbij de fascinatie voor de natuur in algemene zin en in de groeiwijze van planten en bomen in meer specifieke zin onveranderd voorop staan.

Of, zoals Buisman, zelf zegt: “Zoals een fundamenteel schilder of beeldhouwer de eigenschappen van verf en steen nagaat, zo werk ik met de mogelijkheden van planten en onderzoek hun eigenschappen.” Sjoerd Buisman woont en werkt afwisselend in Amsterdam en Normandië.

Phyllotaxis

Omstreeks 1980 doet de Phyllotaxis haar intrede in het werk van Sjoerd Buisman. Deze botanische term staat voor de groepering van bladeren rond een stam. Deze ontwikkeling wordt ingegeven door een studiereis naar de Filippijnen die Buisman in 1982 maakte. Tijdens deze reis ontstaat zijn fascinatie voor de spiraalvorm in de natuur. Hiermee vindt hij zijn vorm en thema.

Deze fascinatie blijkt bovendien blijvend; temeer daar de spiraalvorm voor Buisman symbool staat voor leven(skracht), ontwikkeling en groei, zoals dat ook in andere culturen te vinden is. In deze periode gebruikt Buisman uiteenlopende materialen – van polyester en papier-maché tot hout en ijzer – voor zijn sculpturen. Maar ongeacht het gekozen materiaal, blijft het in zijn werk voortdurend gaan om de spiraalvormige schikking van bladeren aan de stengel van een plant (phyllotaxis). Buisman verwerkte dit motief in beelden die opgebouwd zijn uit gebogen segmenten; soms compact als een bloem, soms zo uitgerekt als in het werk Toren van Babel.

In meer recente werken stelt Buisman de eeuwigheid centraal. In brons gegoten takken en twijgen vormen een eindeloze, hoekige omwenteling die refereren aan het klassieke motief van de slang die in zijn eigen staart bijt. Of, in andere woorden: er is geen begin en geen einde, alleen de cyclische aard van de natuur. Het thema van de Ouroboros verwijst zo ook naar de ronde vorm en de spiraal in het werk van Buisman.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer