Oproep aanmeldingen - International call for entries

Oproep aanmeldingen - International call for entries

Dien je voorstel voor CODA Paper Art nu in!

CODA Paper Art toont om het jaar papierkunst in de volle breedte, variërend van kleine kunstwerken en objecten tot levensgrote installaties. Waar sommige objecten en kunstwerken een maatschappelijk thema belichten of raken aan het persoonlijk leven van de kunstenaar, vertellen andere werken een (materiaal)technisch verhaal of raken aan de papiergeschiedenis en -industrie in de provincie Gelderland. Deze industrie bloeit, groeit, onderzoekt, innoveert en experimenteert, evenals de kunstenaars die werken met papier en karton. Voor CODA meer dan voldoende aanleiding en context om papier en karton als materialen een hoofdrol te geven en om het jaar in CODA Paper Art te laten zien hoe kunstenaars en ontwerpers papier en karton inzetten en wat recente ontwikkelingen zijn. 

De tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art heeft een internationaal karakter en toont - in meest brede zin - de actuele ontwikkelingen op het gebied van papierkunst. Voor deze tentoonstelling nodigen we professionele kunstenaars en ontwerpers uit om een voorstel in te dienen. Papier en/of karton is daarbij het gebruikte materiaal óf het onderwerp van het werk. Naast beeldende kunst is ook werk uit andere disciplines welkom. Denk aan animaties, digitaal werk, mode, vormgeving, sieraden of performance art. Het voorgestelde werk moet recent gemaakt zijn (niet ouder dan twee jaar). Voorstellen voor nieuw werk of in situ te maken werk kunnen ook ingediend worden. De tentoonstellingsruimte van CODA is bij uitstek geschikt voor ruimtelijke objecten van groot formaat en installaties. Deelnemende kunstenaars ontvangen een honorarium volgens de richtlijnen van de Fair Practice Code.  

Een voorstel voor deelname moet de volgende zaken bevatten om in behandeling te kunnen worden genomen:  

  • Een omschrijving van het werk of het voorgenomen in situ werk 
  • Een omschrijving van proces, materiaal, formaat, benodigdheden etc.  
  • CV kunstenaar en een kort artist statement  
  • Beeld van het werk in hoge resolutie of schetsen van het voorgestelde in situ werk (+ maker, titel, jaartal en naam van het bestand)

 Let op: het indienen van een voorstel betekent niet automatisch dat het werk opgenomen wordt in de tentoonstelling. CODA selecteert op basis van kwaliteit en geschiktheid een aantal deelnemers.

Stuur je voorstel voor 1 september 2024 in via onderstaand formulier. Inzendingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Alleen inzendingen die via dit formulier worden ingezonden, worden in behandeling genomen.  

Submit your proposal for CODA Paper Art 2025 now!

Intriguing and imposing, dynamic and vibrant, or understated and restrained, delicate and moving. Cut, folded, torn, glued, recycled, processed, painted, and stuck together. Every other year, CODA Paper Art shows the entire range of art made of paper; from small artworks and objects to huge installations. Whereas some objects and artworks highlight a social theme or aspects of the artist’s private life, others tell a story of technique and material or touch upon on the paper history and industry of the province of Gelderland. To this very day, this industry flourishes, explores, innovates and experiments. More than enough reason and context, then, for CODA to put paper and cardboard centre stage, to show how these materials inspire artists and designers all over the world and what recent developments are. 

The biennial exhibition CODA Paper Art has an international character and shows - in the broadest sense - what has recently been made from paper and/or cardboard. For this exhibition we invite professional artists and designers to submit a proposal. Paper and/or cardboard is the material used or the actual subject of the work submitted. In addition to visual art, work from other disciplines is also welcome. Think of animations, digital art and installations, fashion, jewellery, design or performance art. It is important that the proposed work is recent (no older than two years). Proposals for new work or work to be realised in the museum can also be submitted. CODA's exhibition hall is perfectly suited to large spatial works. Participating artists receive a fee that is accordance with the Fair Practice Code. 

A submission should at least consist of: 

  • A description of the work or the proposed in situ work 
  • A description of the work process, materials, size, necessities etc. 
  • Artist biography and a short artist statement 
  • Images of the work in high resolution or sketches of the proposed in situ work (maker, title, year and title of the file)

Please note: submitting a proposal does not automatically mean that the proposed work will be included in the exhibition. CODA selects a number of participants on the basis of quality and suitability. 

Submit your proposal before September 1st 2024 through the form at this page. Submissions send after this date will not be taken into account. Submissions can exclusively be done through the form on the page mentioned above.