CODA zoekt per 1 januari 2019 twee algemene leden voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van CODA bestaat uit vijf leden. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, waarbij ze de inhoudelijke missie en visie van Stichting CODA onderschrijft.

De Raad van Toezicht komt ten minste zesmaal per jaar in vergadering bijeen en zo veel meer als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt. Van deze  bijeenkomsten is één bijeenkomst gericht op zelfevaluatie.

Leden van de Raad van Toezicht worden geacht met tijd, kennis, kunde en aandacht het beleid en de algemene gang van zaken binnen CODA op adequate wijze te controleren en te stimuleren in de voorbereiding en de uitvoering.

Profiel Lid Raad van Toezicht (2x)

De kandidaat

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau, is strategisch en kan met een zekere distantie ontwikkelingen analyseren;
 • beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving;
 • heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector, heeft visie op de rol van kunst en cultuur en is op de hoogte van de ontwikkelingen in de culturele sector;
 • heeft affiniteit met de doelstelling en de grondslag van stichting CODA; 
 • is maatschappelijke betrokken en heeft een aantoonbaar relevant netwerk; 
 • weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie en is integer; 
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is aanspreekbaar en kan feedback geven en ontvangen;
 • is in staat collegiaal te functioneren in een team en is bereid tijd te steken in het teamproces;
 • heeft kennis van (cultural) governance. Het hebben van zicht op de ontwikkelingen op het gebied van toezicht is daarbij een pré;
 • heeft kennis van financiën, kan cijfers lezen en inzichtelijk maken;
 • beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.

Diversiteit

CODA streeft naar diversiteit in personeel, activiteiten, partners en publieksbereik. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Met de invulling van de twee uitstaande vacatures moet ook de regionale binding geborgd zijn. Daarnaast is er aandacht voor de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Het streven is om de RvT CODA zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn. 

Sollicitatie

Uw sollicitatie met uw motivatiebrief en cv kunt u tot en met 9 december 2018 sturen naar vacatures@coda-apeldoorn.nl onder vermelding van sollicitatie ‘lid RvT CODA’. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken vinden plaats eind december en begin januari 2019. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van te voren op de hoogte gesteld.

Over CODA

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn. Een bron van inspiratie op het gebied van literatuur, kunst en erfgoed. Passie om bezoekers en klanten over kunst, cultuur, literatuur, poëzie, historie en erfgoed te vertellen, te informeren en te inspireren vormen het DNA van CODA. Dat DNA is belangrijk en zit in al onze medewerkers.

Een leven lang leren is een belangrijk thema voor medewerkers en bezoekers van CODA. Dat doen we door te stimuleren en te prikkelen. Met kennis, informatie en documentatie op het gebied van (jeugd)literatuur, muziek, film, de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving, sieraden en beeldende kunst van en op papier. Initiatieven als de bibliotheek op school, CODA FabLab en CODA VR Lab, CODA Taalhuis en Onvergetelijk CODA zijn goede voorbeelden van onze manier van denken en doen.

Meer informatie?

Meer over functiecompetenties vindt u in de profielschets. Voor vragen kunt u contact opnemen met Reina Woensdregt-Jochems, 055-5268505 | r.woensdregt@coda-apeldoorn.nl