CODA ApeldoornCODA Bestuur en toezicht
Governance Code Cultuur

Bestuur en toezicht

Toezicht en Bestuur is bij CODA ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. 

CODA werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Het Bestuur

Mevrouw drs. Carin E.M. Reinders is directeur-bestuurder van CODA. 
In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daar in vastgelegd.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop CODA werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan en tevens de accountant. Ook ondersteunt zij de bestuurder met raad en advies en fungeert zij als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijk prestaties van CODA en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht keuren de jaarstukken, het jaarplan en het beleidsplan goed.

De leden van de Raad van Toezicht worden door CODA openbaar geworven op basis van een profielschets. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en deze periode kan eenmaal verlengd worden.

De Raad van Toezicht CODA bestaat uit:

De heer A. Woudenberg, voorzitter
Mevrouw Ir. A.C. Kapitein
De heer C. van den Berg
De heer J.A. de Ruiter 

Correspondentie voor de leden van de Raad van Toezicht kunt u richten aan de directiesecretaris van CODA, dhr. P. Verheul, hij voert het secretariaat van de Raad van Toezicht.

Delen via:
Zoek in collecties